Lakiasiantoimisto Andersin Oy

045 346 6496
toimisto@lakitoimistoandersin.com
lakitoimisto savonlinna

Usein kysytyt kysymykset

Mikäli te ette ole tehneet avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta, niin omaisuutenne jaetaan osituksessa. Mikäli teillä taas on avioehtosopimus, niin tällöin välillänne tehdään erottelu.

Ositus- tai erottelusopimus on yleensä sen osapuolille taloudellisesti erittäin tärkeä sekä merkityksellinen sopimus ja kummankin sopimusosapuolen oikeuksien turvaamiseksi sekä määrämuotoa edellyttävän sopimuksen sitovuuden varmistamiseksi on hyvin suositeltavaa, että käännytte sopimuksen laatimisessa toimistomme puoleen.

Perunkirjoitus on henkilön kuoleman jälkeen tehtävä toimitus, jossa selvitetään vainajan oikeudenomistajat sekä kuolinpesän varallisuustilanne eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Kopio perunkirjoituksessa laadittavasta perukirjasta on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Perunkirjoitustilaisuuteen on perintökaaren mukaan kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, joita ovat vainajan perilliset, yleistestamentin saaja sekä eloonjäänyt puoliso, mikäli puolison avio-oikeutta ei ole suljettu pois avioehtosopimuksella, ellei hän ole osakas perillisaseman tai yleistestamentin perusteella.

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden kuolinhetken arvoon. Pesän ilmoittajana toimii puolestaan se henkilö, joka on parhaiten perehtynyt pesän tilanteeseen ja yleensä ilmoittajana toimii leski, avopuoliso tai joku perillisistä.

Perunkirjoituksessa tarvittavien asiakirjojen hankkiminen voi tuntua maallikosta työläältä, sillä yleensä on epäselvää mitä asiakirjoja tarvitaan ja mistä ne saa. Meille sen sijaan asiakirjojen hankkiminen on rutiinia, jonka johdosta tarvittavien asiakirjojen hankkiminen puolestasi onnistuu toimestamme helposti ja suhteellisen vähäisin kustannuksin. Luonnollisesti voimme myös ohjeistaa sinua tarvittavien asiakirjojen suhteen tai voit niin päättäessäsi tilata virka- ja saldotodistukset itse.

Sopimukset ja muut asiakirjat laaditaan meillä ammattitaitoisen ja oikeudellisen koulutuksen saaneen henkilön toimesta. Olemme havainneet, että kysymyksessä tarkoitettuja asiakirjoja tehdään välillä esimerkiksi kuolinpesän osakkaiden kesken itse tai hautaustoimistoilla ilman, että tekijällä olisi oikeudellista asiantuntijuutta asiakirjan laatimiseen, mistä on valittavan usein aiheutunut seurauksia, jotka ovat tulleet asiaan osallisille täysin yllätyksenä. Teettäessä perunkirjoituksen tai perinnönjaon meillä, saat myös perintöverokonsultoinnin ilman lisäkustannuksia.

Mikäli perittävä henkilö ei ole tehnyt testamenttia, perittävänä oleva omaisuus jakautuu perinnönjaossa lain määrittelemän perimysjärjestyksen mukaisesti. Mikäli haluat itse määrätä, miten omaisuus jaetaan kuoltuasi, Sinun on tehtävä laissa asetetun muotomääräykset tarkasti täyttävä testamentti. Mikäli testamenttia tehdessä ei ole noudatettu muotomääräyksiä, testamentti voidaan katsoa pätemättömäksi ja testamentti menettää merkityksensä.

Erityistä huomioita on lisäksi kiinnitettävä siihen, että testamentissa annetut määräykset ovat sisällöltään selkeitä ja yksiselitteisiä, jotta omaisuus tulee jakautumaan juuri sillä tavalla kuin Sinä olet halunnut ja olet tarkoittanut.

Testamentin tekemisessä on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa, sillä erilaisia testamenttimääräysvaihtoehtoja on lukuisia ja esimerkiksi veroseuraamukset voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen siitä, valitsetko tehdä hallintaoikeustestamentin vai omistusoikeustestamentin. Lisäksi muun muassa rintaperillisten oikeus lakiosaan voi tosiasiassa kaventaa testamenttausvapauttasi ja näin vaikuttaa myös siihen, miten testamenttimääräys on laadittava, jotta testamenttimääräykselle asettamasi tavoite voi toteutua.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin ja autamme sinua laatimalla Sinun tahtosi täyttävän testamentin.